در حال بارگذاری ...
دوشنبه 15 آذر 1400

رشته مدیریت خانواده

برای داشتن خانواده سالم وتوسعه اجتماعی واقتصادی کشور بدستآوردن مهارت های لازم، مدیریت وبرنامه ریزی خانواده نقش بسزائی خواهد داشت.  مهارتی مدیریت وبرنامه ریزی خانواده در شاخه کار دانش باافزایش توانمندی دختران در خصوص برنامه ریزی امور خانواده  ، خود اشتغالی وتاسیس کارگاه های خانگی ،افزایش خود اتکائی واعتماد به نفس و ارتقای سطحسلامت خانواده، از اهمیت خاصی برخورد دار است.

رشته مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده دارای برنامه درسی است که برای تربیت نیروی انسانی شایسته به عنوان مدیر خانواده و یا مادران آینده جامعه برنامه ‌ریزی و سازماندهی شده است. ایجاد مهارتهای پذیرش مسئولیت و اعمال اصول مدیریت در تصمیم‌گیریها و احساس مسئولیتها و مشارکت در حل مشکلات خانوادگی خویش و کمک به سایر خانواده‌ها و مشاوره با آنان به نحو شایسته می‌تواند از اهداف این رشته باشد.

سه استاندارد مهارتی این رشته : مدیریت خانواده  ، مهارت های سالم زیستن وهنر در خانه هستند که بر اساس آنهامجموعه ای به هم پیوسته از پودمان های مهارتی تهیه و تنظیم شده اند. در این دانشگاه مقطع کاردانی این رشته وجود دارد.

 

مدیر گروه رشته مدیریت خانواده:

سرکارخانم اسیه سادات مدرسی           ایمیل:   modarresi.yazd@gmail.com

نظرات کاربران